1至6年级名言警句【1~6年级中的名言警句有哪些】

1.xínɡwànlilùdúwànjuǎnshū。

2.shūshānyǒulùqínwèijìnɡxuéhǎiwúyákǔzuòzhōu。

3.dúshūpòwànjuǎnxiàbǐrúyǒushén。

4.wǒsuǒxuédàoderènhéyǒujiàzhídezhīshidōushìyóuzìxuézhōnɡdéláide。

Dáěrwén

5.shàozhuànɡbùnǔlìlǎodàtúshānɡbēi。

6.hēifābùzhīqínxuézǎobáishǒufānɡhuǐdushūchí。

Yánzhēnqīnɡ

7.bǎojiànfēnɡcónɡmólìchūméihuāxiānɡzìkǔhánlai。

8.dúshūyàosāndàoxīndàoyǎndàokǒudào。

9.yùbùzhuóbùchénɡqìrénbùxuébùzhīyì。

10.yírīwúshūbǎishìhuānɡfèi。

Chénshòu

尺有所短,寸有所长。

人心齐,泰山移。

一花独放不是春,百花齐放春满园。

吃一堑,长一智。

劳动是一切知识的源泉。

书籍是巨大的力量。

读书破万卷,下笔如有神。

读书百遍,其义自见。

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟.

光阴似箭,日月如梭。

少壮不努力,老大徒伤悲。

一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴。

一年之计在于春,一日之计在于晨。

明日复明日,明日何其多,我生待明日,万事成蹉跎。

谦虚使人进步,骄傲使人落后。

世上无难事只要肯登攀、千里之行始于足下

聪明在于学习,天才在于积累。

耳听为虚,眼见为实。

玉不琢,不成器;人不学,不知义。

鞠躬尽瘁,死而后已。

只要功夫深,铁杵磨成针。

捧着一颗心来,不带半根草去。

犹药也,善读之可以医愚。

我扑在书上,就像饥饿的人扑在面包上一样。

勤能补拙是良训,一分辛苦一分才。

海内存知己,天涯若比邻。

1.不识庐山真面目,只缘身在此山中。

2.不以物喜,不以己悲。

3.不畏浮云遮望眼,只缘身在最高层。

4.笔落惊风雨,诗成泣鬼神。

5.长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。

6.春色满园关不住,一枝红杏出墙来。

7.春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。

8.出淤泥而不染,濯清涟而不妖。

9.沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。

10.但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。

11.得道多助,失道寡助。

12.非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

13.非学无以广才,非志无以成学。

14.孤帆远影碧空尽,惟见长江天际流。

15.横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。

16.祸兮福所倚,福兮祸所伏。

17.海内存知己,天涯若比邻。

18.忽如一夜春风来,千树万树梨花开。

19.会当凌绝顶,一览众山小。

20.江山代有才人出,各领风骚数百年。

21.静以修身,俭以养德。

22.接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。

23.近朱者赤,近墨者黑。

24.己所不欲,勿施于人。

25.洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。

26.落红不是无情物,化作春泥更护花。

27.老骥伏枥,志在千里。

28.路遥知马力,日久见人心。

29.两岸青山相对出,孤帆一片日边来。

30.良药苦口利于病,忠言逆耳利于行。

31.路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。

32.临渊羡鱼,不如退而结网。

33.木受绳则直,金就砺则利。

34.宁为玉碎,不为瓦全。

35.秦时明月汉时关,万里长征人未还。

36.千里之行,始于足下。

37.千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风。

38.羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。

39.劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

40.千里送鹅毛,礼轻情意重。

41.千里之堤,溃于蚁穴。

42.前车覆,后车戒。

43.人无远虑,必有近忧。

44.人生自古谁无死,留取丹心照汗青。

45.人有悲欢离合,月有阴晴圆缺。

46.日出而林霏开,云归而岩穴暝。

47.日出江花红胜火,春来江水绿如蓝.48.山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

49.生于忧患,死于安乐。

50.书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。

51.随风潜入夜,润物细无声。

52.士别三日,当刮目相看。

53.谁知盘中餐,粒粒皆辛苦。

54.水则载舟,水则覆舟。

55.身无彩凤双飞翼,心有灵犀一点通。

56.桃李不言,下自成蹊。

57.踏破铁鞋无觅处,得来全不费功夫。

58.天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊。

59.天下兴亡,匹夫有责。

60.天时不如地利,地利不如人和。

61.停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。

62.天街小雨润如酥,草色遥看近却无。

63.他山之石,可以攻玉。

64.无可奈何花落去,似曾相识燕归来。

65.无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

66.问渠哪得清如许,为有源头活水来。

67.我劝天公重抖擞,不拘一格降人才。

68.万事俱备,只欠东风。

69.勿以恶小而为之,勿以善小而不为。

70.吾生也有涯,而知也无涯。

71.亡羊补牢,犹未为晚。

72.学而不思则罔,思而不学则殆。

73.学,然后知不足;教,然后知困。

74.学而不厌,诲人不倦。

75.先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。

76.小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头。

77.项庄舞剑,意在沛公。

78.野芳发而幽香,佳木秀而繁阴。

79.言必信,行必果。

80.野火烧不尽,春风吹又生。

81.一日暴之,十日寒之。

82.业精于勤,荒于嬉。

83.欲穷千里目,更上一层楼。

84.竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。

85.纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。

86.沾衣欲湿杏花雨,吹面不寒杨柳风。

87.朱门酒肉臭,路有冻死骨。

88.粉身碎骨浑不怕,要留清白在人间。

89.绿树村边合,青山郭外斜。

90.谁言寸草心,报得三春晖.

91.西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥。

92.少壮不努力,老大徒伤悲。

93.天若有情天亦老,人间正道是沧桑。

94.乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。

95.年年岁岁花相似,岁岁年年人不同。

96.天生我材必有用,千金散尽还复来。

97.白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡。

98.旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。

99.凡事预则立,不预则废。

100.绳锯木断,水滴石穿。

尊师名言:

天才可贵,培养天才的泥土更可贵。

鲁迅我能取得一些成就,全靠我的老师栽培。